Back to pinyin index

HA HA1 HA2 HA3 HA4 HAI1 HAI2 HAI3 HAI4 HAN1 HAN2 HAN3 HAN4 HANG1 HANG2 HANG3 HANG4 HAO2 HAO3 HAO4
HE HE1 HE2 HE4 HEI1 HEN2 HEN3 HEN4 HENG1 HENG2 HENG4
HONG HONG1 HONG2 HONG3 HONG4
HOU HOU2 HOU4
HU HU1 HU2 HU3 HU4 HUA1 HUA2 HUA4 HUAI2 HUAI4 HUAN1 HUAN2 HUAN3 HUAN4 HUANG1 HUANG2 HUANG3 HUANG4 HUI1 HUI2 HUI3 HUI4 HUN1 HUN2 HUN3 HUN4 HUO1 HUO2 HUO3 HUO4 HUO5